Araştırmanın makale formatında düzenlenmesi

Bilimsel çalışmalar insanlığın bilgi birikimine katkıda bulunmak üzere belirli bir sistematiğe göre yapılan çalışmalardır. Bilgi birikimi, genellikle mevcut bilgilerin üzerine yenilerini eklemek amacıyla bilimsel araştırma yapılması ve bu araştırmaların yayınlanması yoluyla genişler. Araştırmalar, yazılı metin haline getirildikten sonra bilimsel dergilerde makale formatında yayınlanır.

Bir bilimsel araştırmanın akademik yayın haline getirilebilmesi için gerekli adımlar nelerdir?

Elbette öncelikle bilimsel araştırmanın uygun yöntemlerle gerçekleştirilmiş olması gerekir ancak biz burada araştırmanın yayın haline getirilmesi sürecine değineceğiz. Araştırmanın yapılması ve yazılması aslında birbiri ile iç içe geçmiş süreçlerdir. Bilim insanları, daha araştırmaya başlar başlamaz notlarını almaya başlarlar. Araştırmanın ilk aşamalarında literatürde mevcut bilgiler araştırılır, literatür boşluğu tespit edilir ve araştırma problemi belirlenir. Tüm bunları yaparken araştırmacı, bir yandan araştırma yaparken diğer taraftan notlarını almaya devam eder. Böylece ileride makale haline getireceği metnin taslağını oluşturur. Bu taslağın araştırma sonunda belirli bir sistematik içerisinde rapor edilerek okuyucu kitlesine ulaştırılması gerekir. Akademik makaleler belirli alt bölümlerden oluşur ve her bölüm içeriği belirli kurallara göre düzenlenir.

Bilimsel yayınlarda yaygın olarak tercih edilen bir makale formatı nedir?

Akademik alana bağlı olarak bazı değişiklikler göstermekle beraber, bilimsel bir makalenin giriş, yöntem, bulgular ve tartışma bölümlerinden oluşması beklenir. Giriş bölümü araştırmanın arka planını, konuya ilişkin yazındaki bilgi birikimini, hangi alanda daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu ortaya koymalıdır. Bu bölümde okuyucuya çalışma alanına ilişkin ön bilgi verilir ve okuyucuda araştırmaya dair merak uyanması sağlanır. Yöntem kısmı, araştırmaya kimlerin veya nelerin dahil edildiği, hangi gereçlerle ölçüm yapıldığı, hangi analizlerin gerçekleştirildiği gibi sorulara cevapların verildiği bölümdür. Bulgular bölümü, araştırma sonunda elde edilen bulguların rapor edildiği bölümdür. Bulguların sunulmasında tablo ve grafiklerden yararlanılır. Tartışma bölümü, elde edilen bulguların ne anlama geldiğinin yorumlanması ve tartışılması için ayrılmış olan kısımdır. Bu alanda, araştırmanın bulgularının literatürdeki araştırma sonuçları ile ne derece benzerlik ve farklılık gösterdiği ortaya konur ve bunların neye işaret ettiği yazarın tutarlı yorumlarıyla belirlenir.

Makalenin temel bölümleri dışında bulunması gerekli diğer unsurlar ise başlık, özet ve anahtar kelimelerdir. Okuyucuların, makalenin tamamını okumadan önce başlığına göz atacakları, başlığın ilgilerini çekmesi durumunda makale özetini okuyacakları, özet okuyanların ise sadece bir kısmının makalenin tamamını okuyacağı göz önünde bulundurulmalıdır.

Araştırmanın akademik yayın haline getirilmesi ve evrensel kabul görmüş makale formatına uygun olarak düzenlenmesi yoğun emek gerektiren ve uzun zaman alan bir uğraştır. Makalenin yayınlanabilmesi için akademik yazım kurallarına uygun olarak makale formatında yazılmış olması oldukça önemlidir. Akademisyenler, araştırma sürecine daha fazla zaman ayırabilmek adına akademik yayın destek hizmetlerinden yararlanmayı tercih edebilmektedirler.

Yazı Kategorileri